BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.(druk obowiązujący PB-9 w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego, druki w zakładce Karty usług strona www.powiat.pisz.pl)
2. Załączniki:
- oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody lub kopię tej zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę,
- oświadczenie podmiotu występującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę ( w treści wniosku),
- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane ,
- kserokopia pozwolenia na budowę,
- dziennik budowlany (do wglądu) po upływie 3 lat od momentu otrzymania pozwolenia.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Opłaty:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu, kopii - 17zł ( z chwilą złożenia dokumentu)
- od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł
Zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia w sprawach mieszkaniowych, budowy obiektów przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na konto urzędu - Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodne z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 2351 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz. U. z 2021, poz. 322)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 17 cze 2022 13:42

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 20 paź 2003 12:59
Data dodania: piątek, 17 cze 2022 13:42
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 paź 2003 12:59
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2381 razy
Ilość edycji: 8