BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana decyzji o pozwolenie na budowę

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zmianę decyzji o pozwolenie na budowę (druki B-1, B-4 w zakładce Karty usług strona www.powiat.pisz.pl)
2. Załączniki:
- projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno-budowlany uwzględniający istotne zmiany od zatwierdzonego projektu budowlanego (projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, - 3 egz. projektu
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3),
- decyzję o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. - ustawy - Prawo budowlane,
- postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 4 ustawy - Prawo budowlane,
- pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).
- Kserokopia decyzji pozwolenia na budowę.
- Do wglądu dziennik budowy.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Opłaty:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu, kopii - 17zł ( z chwilą złożenia dokumentu)
- zatwierdzenia projektu budowlanego - 47 zł
- za zmianę pozwolenia wg stawek określonych na pozwolenie na budowę.
Zwalnia się od opłaty skarbowej decyzje w sprawach budynków mieszkalnych, przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
Remont budynków wpisanych do rejestru zabytków.
Opłatę skarbową należy uiścić:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na konto urzędu - Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 65 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodne z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.)
Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm. )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 18 wrz 2020 13:56

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 20 paź 2003 12:58
Data dodania: piątek, 18 wrz 2020 13:56
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 paź 2003 12:58
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1731 razy
Ilość edycji: 7