BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 15
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (druki obowiązujący PB-18 - w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego w zakładce Karty usług strona www.powiat.pisz.pl).
2. Załączniki:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- opis lub rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej - na odbitce z mapy zasadniczej w skali 1:500) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
- zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
- rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej obiektu lub jego części,
- ekspertyzę techniczną wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, jeżeli zachodzi uzasadnione potrzeba jej wykonania,
- uzyskane w razie potrzeb wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie lub ich kopie (PPOŻ, HIGEN.-SANIT. itp.),
- zaświadczenie lub kopię zaświadczenia burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub jej kopię w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa pożarowego,
-pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 15
12-200 Pisz

Opłaty:

Opłaty skarbowe:
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu, kopii - 17zł ( z chwilą złożenia dokumentu)
- w przypadku wydania zaświadczenia 17zł (z chwilą złożenia wniosku)
Zwolnione z opłat zaświadczenia w sprawach mieszkaniowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, kulturalne i socjalne.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu ub na konto urzędu - Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Brak odpowiedzi w terminie 30 dni oznacza przyjęcie zgłoszenia.
Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia wstrzymuje bieg terminu 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Znajduje zastosowanie jedynie w przypadku sprzeciwu wyrażone w formie decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodne z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Inne wskazówki, uwagi:

Zgłoszenia należy dokonać przed wykonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Zmiana może nastąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.)
Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze. zm. )
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ( Dz. U. z 2021, poz. 298)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 17 cze 2022 11:57

Data zatwierdzenia

piątek, 17 paź 2003 10:07
Data dodania: piątek, 17 cze 2022 11:57
Data upublicznienia: piątek, 17 paź 2003 10:07
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2482 razy
Ilość edycji: 8