BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie na budowę

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na budowę (druk w wydziale lub na stronie internetowej PB-1, PB-8 - obiekt tymczasowy)

1.Trzy egzemplarze (w postaci papierowej) projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

2.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3.Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana.

4.Pełnomocnictwo, (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).
5.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej ,
6.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,

7.W przypadku instalacji radiokomunikacyjnej – oświadczenie projektanta, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

8.Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

9.w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Druki do pobrania w zakładce karty usług na stronie www.powiat.pisz.pl.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Opłaty:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu, kopii - 17zł ( z chwilą złożenia dokumentu)
Opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego - 47zł
Opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego wynosi:

- garażu oraz budynku przeznaczonego na wykonywanie w działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł ale nie więcej niż 539 zł,
- budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł,
innego budynku - 48 zł,
- studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł,
- budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł,
- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2.143 zł,
- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 105 zł,
- innych budowli - 155 zł,
- urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł.

Opłata skarbowa od pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego wynosi 50% stawek określonych powyżej.
Opłacie skarbowej nie podlega pozwolenie w sprawach mieszkaniowych, budowy obiektów uszkodzonych w skutek robót górniczych lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na konto urzędu - Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin odpowiedzi do 65 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodne z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne wskazówki, uwagi:

Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz przynależeć do izby budowlanej lub architektów.

Do rozpoczęcia robót można na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.)
Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm. )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 17 cze 2022 13:41

Data zatwierdzenia

piątek, 17 paź 2003 10:05
Data dodania: piątek, 17 cze 2022 13:41
Data upublicznienia: piątek, 17 paź 2003 10:05
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 7027 razy
Ilość edycji: 13