BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Przetarg

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

 

 

znak sprawy: MOS.VI.223.2.2016

 

 

 

OGŁOSZENIE O   PRZETARGU

 

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

 

Aleja Turystów 22

 

12-200 Pisz tel. (87) 423-45-72

 

faks (87) 423-45-72

 

strona internetowa: www.bip.powiat.pisz.pl

 

                                 http://www.pmos.pisz.pl

 

e-mail: bazamos@wp.pl

 

 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 14 LISTOPADA r. o godz. 15:00 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu, Al. Turystów 22,12-200 Pisz .

 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty,

 

z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Dodatkowy przetarg ustny odbędzie się w dniu otwarcia ofert.

 

 

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Samochód ciężarowy  będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w : Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu, Al. Turystów 22,12-200 Pisz

 

w dniach 27 październik -14 listopad 2016r. r., w godzinach 07.00 – 15.00./oprócz sobót i niedziel/

 

 

 

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

 

a) marka i typ pojazdu: samochód ciężarowy GAZ 330 GAZELLE

 

b) nr rejestracyjny: NPI W 668

 

c) rok produkcji: 2005,

 

d) data pierwszej rejestracji: 28.03.2006r.,

 

e) nr identyfikacyjny (VIN): X9633023052063787,

 

f) wskazania drogomierza: 96230 km/na dzień 15.03.2016r/

 

g) dopuszczalna masa całkowita: 3490 kg,

 

h) rodzaj nadwozia: skrzyniowe, kabina 6- miejscowa

 

i) rodzaj silnika: ZS,R-4

 

j) pojemność/ moc silnika: 2134cm3/ 81 kW,

 

k) liczba cylindrów/ układ cylindrów/: 4/ rzędowy/

 

l) rodzaj skrzyni biegów: manualna,

 

ł)hak do przyczepy

 

m) stan pojazdu: zaolejenie bloku silnika i jego wyposażenia w części dolnej z prawej strony, liczne ogniska korozji na ramie, podzespołach i elementach układu podwoziowego, na nadwoziu powłoka lakiernicza zmatowiała, drzwi kabiny, błotniki i progi skorodowane z ogniskami korozji na wskroś i ubytkiem materiału rodzimego, ściany skrzyni ładunkowej skorodowane, z ogniskami korozji na wskroś i ubytkiem materiału rodzimego, ogumienie Dunlop 185x75 R16C o zużyciu około 50%.

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści zł) należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 10 listopada 2016r.  do godz. 15:00 na rachunek bankowy sprzedającego: W-M BS Pisz Nr

 

20 9364 0000 2002 0854 3015 0006

 

 

 

6. Cena wywoławcza: 4400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta zł)

 

 

 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

 

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

 

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

 

d) dowód wniesienia wadium,

 

e) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży

 

 

 

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

 

 

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Gaz 330  Gazelle

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 7.30-15.00, nie później jednak niż do dnia 14 listopada2016r. r. do godz. 14.30 w pomieszczeniu biurowym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, Al. Turystów 22,12-200 Pisz,

 

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

 

Termin związania ofertą: 14 dni

 

 

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

 

 

10. Inne informacje:

 

a) przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. nr 114 poz. 761) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,

 

b) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

 

c) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,

 

d) wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu,

 

e) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

 

f) wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

 

g) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

 

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,

 

h) komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

 

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium

 

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

 

i) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

 

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia.

 

 

 

Załączniki:

 

- Załącznik nr 1 – oświadczenia

 

- Załącznik nr 2 – wzór umowy

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 26 paź 2016 11:29
Data opublikowania: środa, 26 paź 2016 11:37
Opublikował(a): Halina Nyczka
Zaakceptował(a): Stanisław Zduniak
Artykuł był czytany: 5515 razy