BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Przetarg na kurs prawa jazdy kat. E i D

Nowa strona 1

 

Pisz, 23.11. 2004r

 

O G Ł O S Z E N I E

POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie “Kurs prawa jazdy kat.E i D”

  1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087)425-12-95 do 96.
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 20 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.
  3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem dla grupy 8 osób bezrobotnych w zakresie “Kurs prawa jazdy kat E” oraz dla 4 osób bezrobotnych w zakresie “Kurs prawa jazdy kat.D”. Miejsce szkolenia : teren powiatu piskiego. Kod szkolenia wg CPV : 80411200-0. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 20, tel. (087)425-12-95 w.124.
  4. Termin wykonania zamówienia grudzień 2004r.- 15 styczeń 2005r.
  5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U., poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  6. Kryterium wyboru oferty : 100% cena. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
  7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 2 grudnia 2004r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20 w dniu 2 grudnia 2004r. o godz. 9.15.
  8. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Data powstania: wtorek, 23 lis 2004 10:13
Data opublikowania: wtorek, 23 lis 2004 10:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 gru 2004 14:34
Opublikował(a): Janusz Puchalski
Zaakceptował(a): Rafał Wierzbicki
Artykuł był czytany: 1255 razy