BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej, 13-230 Biała Piska, ul. Moniuszki 7 - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych w ramach projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
I. Nazwa i adres Zamawiającego oraz strony internetowej:
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz tel. 87 425 47 50, fax 87 425 47 53
Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest SIWZ do niniejszego postępowania: http://www.bip.powiat.pisz.pl/

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi doskonalenia nauczycieli Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej, 13-230 Biała Piska, ul. Moniuszki 7 - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? w formie wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych w ramach projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2015 r.

IV. Termin wykonania zamówienia
Terminy realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy sukcesywnie do 30.04.2015 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca w celu wykonania zamówienia dysponuje osobami, z których każda posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy coacha lub trenera lub edukatora lub wykładowcy oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami (wykłady, szkolenia, warsztaty, konsultacje, konferencje) i przeprowadziła co najmniej 50 godzin zajęć w ramach doskonalenia nauczycieli.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć (załączyć do oferty):
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [Załącznik Nr 3 do SIWZ],
2) w celu potwierdzenia spełniania warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy - wykaz osób, o których mowa w dziale V ust. 1 c SIWZ , które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia ze wskazaniem ich doświadczenia zawodowego z podaniem daty świadczenia usługi edukacyjnej, tematyki i formy zajęć, liczby godzin oraz podmiotu, na rzecz którego usługa była świadczona wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [Załącznik Nr 4 do SIWZ].
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP [Załącznik Nr 5 do SIWZ].
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument, o którym mowa w lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:
1) ofertę przetargową [na Załączniku Nr 2 do SIWZ],
2) informację o przynależności, bądź jej braku, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP [Załącznik Nr 6 do SIWZ],
3) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
4) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, które nie są wymienione
w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisujące ofertę.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu rejestrowego oraz jej podpisem.
8. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wskazanym jako pełnomocnik.
9. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
10. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione
w punktach rozdziału VI:
a) dokumenty opisane w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 - dla każdego partnera z osobna,
b) dokumenty opisane w pozostałych punktach są składane wspólnie.
VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pok. 31, lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 19.01.2015 r. do godz. 12.00.
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.01.2015 r. o godz. 12.30, w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 30.
5. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

X. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena oferty (brutto) – waga 60%;
doświadczenie wykonawcy w realizacji usług podobnych do przedmiotu zamówienia (doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia w uprzedniej realizacji usług podobnych do przedmiotu zamówienia) – waga 40%
2. Ocena ofert w odniesieniu do każdej z części będzie się odbywała wg następujących zasad:
a) w kryterium „cena” (KC) każdej z ofert oblicza się punkty zgodnie z formułą:
- oferta z najniższą ceną otrzymuje 10 punktów
- pozostałe oferty są punktowane według następującej formuły arytmetycznej:

pKc=(Cn:Co)x10x0,6

gdzie: pKC= liczba punktów w kryterium „cena”
Cn = najniższa cena
Co = cena oferty ocenianej
10 = wskaźnik stały
0,6 = waga kryterium
b) w kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usług podobnych do przedmiotu zamówienia (doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia w uprzedniej realizacji usług podobnych do przedmiotu zamówienia)” (KD), punkty oblicza się w następujący sposób:
W zależności od wykazanego doświadczenia ofercie przypisuje się punkty za:
– 50 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć z nauczycielami (wykłady, szkolenia, warsztaty, konsultacje, konferencje): 1 pkt;
– 51-100 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć z nauczycielami (wykłady, szkolenia, warsztaty, konsultacje, konferencje): 2 pkt;
– 101-150 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć z nauczycielami (wykłady, szkolenia, warsztaty, konsultacje, konferencje): 3 pkt;
– powyżej 150 godzin doświadczenia w prowadzeniu zajęć z nauczycielami (wykłady, szkolenia, warsztaty, konsultacje, konferencje): 4 pkt;
a następnie podstawia do wzoru:

pKD=(Do:Dn)x10x0,4

gdzie: pKD= liczba punktów w kryterium „doświadczenie”
Do = doświadczenie w ofercie ocenianej (w punktach)
Dn = doświadczenie o najniższej liczbie punktów
10 = wskaźnik stały
0,4 = waga kryterium

3. Ocena punktowa oferty jest zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, po obliczeniu liczby punktów według wzoru:

P=pKC+pKD

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.


XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

XIII. Inne postanowienia
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
DYREKTOR PZEASiP w Piszu
/-/ mgr Dorota Darda

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 sty 2015 12:41
Data opublikowania: piątek, 9 sty 2015 12:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lip 2017 15:35
Opublikował(a): Andrzej Tkacz
Zaakceptował(a): Dorota Darda
Artykuł był czytany: 1777 razy