BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Otwarty konkurs na stanowisko referenta

OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA W POWIATOWYM MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W PISZU
Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 11, art. 13 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
załącznik 3 tabela H rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398).

DYREKTOR POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNYEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W PISZU

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko referenta – ½ etatu
I. Miejsce wykonywania pracy – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, Aleja Turystów 22
II. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
III. Wymagania konieczne:
1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
6. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
7. znajomość obsługi kancelaryjnej oraz archiwizacji dokumentacji,
IV. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych: Word i Exel oraz urządzeń biurowych typu fax, drukarki i skanery,
3. podstawowa znajomość języków obcych /niemiecki, angielski/,
4. preferowany staż pracy w placówkach oświatowych,
5. znajomość obsługi ruchu turystyczno-hotelowego.
V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:
1.Organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej.
2. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
3. Obsługa kancelaryjna.
4. Prowadzenie i realizacja spraw związanych z zamówieniami publicznymi.
5.Prowadzenie archiwum zakładowego.
6.Zastępstwa w czasie nieobecności pozostałych pracowników administracyjnych podczas ich urlopów, zwolnień lekarskich lub urlopów bezpłatnych.
7.Czuwanie nad należytym zabezpieczeniem majątku Ośrodka przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą.
8.Oferowanie usług obiektu.
9.Obsługa gości hotelowych.
10.Przygotowanie danych do sprawozdań z wykorzystania bazy hotelowej.
11.Prowadzenie księgi meldunkowej gości.
12.Zabezpieczenie pokoi hotelowych w komplety bielizny pościelowej oraz jej bieżącą wymianę.
13.Zabezpieczanie pokoi w środki czystości.
14.Prowadzenie kontroli wyposażenia pokoi, sporządzanie protokołów zniszczenia lub zaginięcia wyposażenia.
15.Obsługa kasy fiskalnej.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności ,
6.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

VII. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na referenta” lub przesłać listem, w terminie do 17.06.2013 r. do godz. 15: 00 na adres Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, Aleja Turystów 22 skr. poczt. 74 , tel. 87-423-45-72

Data powstania: czwartek, 6 cze 2013 09:28
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2013 09:44
Opublikował(a): Stanisław Zduniak
Zaakceptował(a): Stanisław Zduniak
Artykuł był czytany: 31059 razy