BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki przyjęcia do służby w P S P

Warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej
Wcelu przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.). 

1.Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski korzystający z pełni praw publicznych, posiadający określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby, określoną przez komisję lekarską resortu spraw wewnętrznych i administracji - art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie komendant powiatowy( miejski) jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej - w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Zgodnie z art. 34 cytowanej ustawy osobę podejmującą służbę w PSP mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej.

2.Kolejną możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym (służba kandydacka).
Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej. Absolwenci kierowani są do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.    
Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej. Po ukończeniu szkoły absolwenci kierowani są do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju. 

    O przyjęcie do w/w szkół mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali: 
a) świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
b)  świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim,  
     oraz
c) odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
d) nie byli karani sądownie,
e) złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
d) złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny.
Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna - test sprawnościowy.

Określone limity wiekowe, jak i egzaminy wstępne wraz z testem sprawnościowym obowiązują mężczyzn i kobiety.
Szczegółowe dane dotyczące egzaminów wstępnych dostępne są na stronach internetowych szkół pożarniczych (www.sgsp.edu.com.pl, www.cspsp.pl, www.sapsp.pl, www.sapsppoznan.pl).        
 
    W strukturach Państwowej Straży Pożarnej mogą być zatrudniani  pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.), nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Nawiązanie stosunku pracy w tej służbie odbywa się po uprzednim umieszczeniu w Biuletynie Służby Cywilnej informacji o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej w danym urzędzie. Nawiązanie stosunku pracy odbywa się po uprzednim umieszczeniu w Biuletynie Służby Cywilnej informacji o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej w danym urzędzie. Nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. 
W związku z powyższym, należy śledzić Biuletyn Służby Cywilnej, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami upowszechniane są informacje o wolnych stanowiskach pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Informacje takie umieszczane są również na stronie internetowej Biuletynu Służby Cywilnej (www.usc.gov.pl). Z chwilą ukazania się takiego ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w dziale kadr danej jednostki organizacyjnej PSP.  
Data powstania: środa, 3 mar 2004 13:11
Data opublikowania: środa, 3 mar 2004 13:29
Opublikował(a): Jarosław Grądwald
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 4098 razy