BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OSW.340-4/08
Łupki, 2008-10-15


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OSW.340-4/08. Nazwa zadania: Zakup i dostawa węgla kamiennego opałowego

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD Ełk sp. zo.o.

Uzasadnienie wyboru: oferta nadana przez firmę Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD Ełk sp. zo.o.
Spełniła kryterium oceny ofert, zawiera najniższa cenę. Oferta kompletna.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 2008-10-23.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.
Węglozbyt Sp. z o.o.
ul. Polna 3
11-100 Lidzbark Warmiński
Liczba punktów w kryterium cena: 83.71
Cena brutto 11346,00 zł
2.
Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD Ełk sp. zo.o.
ul. Łukasiewicza 1
19-300 Ełk
Liczba punktów w kryterium cena: 100
Cena brutto 9497,70 zł
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________
Ewa Ryzińska

Data powstania: czwartek, 16 paź 2008 09:17
Data opublikowania: czwartek, 16 paź 2008 09:27
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 21854 razy