BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

ogłoszenie o przetargu na zakup wegla kamiennego opałowego

przetarg nieograniczony

OSW.340-4/08
Łupki, 2008-10-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OSW.340-4/08. Nazwa zadania: Zakup i dostawa węgla kamiennego opałowego

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Ośrodek Szkolno - Wychowawczy zawiadamia o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Łupki 15
12-200 Pisz
tel/fax: 0 87 423 48 57
Od pon. do pt. od 7:00 do 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.powiat.pisz.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Łupki 15
12-200 Pisz.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 09111210-5
Główny przedmiot Węgiel kamienny

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
31.10.2008 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów

najniższa cena ofertowa
X 100 pkt.
cena oferty badanej

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-10-15 do godz. 13.00
w siedzibie zamawiającego
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 4

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-10-15, o godz. 13.15
w siedzibie zamawiającego
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 4

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-11-14

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz
z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 252895-2008____________________________________
Ewa Ryzińska

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 7 paź 2008 09:02
Data opublikowania:
Data edycji: wtorek, 7 paź 2008 09:26
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 21211 razy
Ilość edycji: 1