BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro na adaptację pomieszczeń Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach do potrzeb osób niepełnosprawnych

OSW/2/2006

Łupki, 2006-08-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na potrzeby Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach.
Nr sprawy: OSW/2/2006.


Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz

osw-lupki@powiat.pisz.pl
8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar, kosztorys ofertowy oraz
projekt wykonawczy dostępne na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego


Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać: w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łupkach (sekretariat)

Koszt uzyskania specyfikacji: 50 zł.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowychWspólny Słownik Zamówień:

45000000-7 - roboty budowlane
45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne
45311000-0 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
45311200-2 - roboty w zakresie opraw elektrycznych
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:

do 30.11. 2006 r.


7) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 - Prawo Zamówień Publicznych
e) mają do dyspozycji wykwalifikowanych pracowników
f) posiadają sprzęt w pełni sprawny do wykonania zamówienia; są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
g) w przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie (konsorcja, podwykonawcy) powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ, a także złożyć wymagane dokumenty
h) wykonawca zamierzający zatrudnić podwykonawców musi przedstawić ich w treści oferty zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ, przy czym Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom robót o wartości powyżej 80% oferowanej wartości zamówienia, tym samym wymaga, aby 20% robót zostało wykonane przez wykonawcę, a ponadto niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania


9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Ocena 100%

najniższa cena ofertowa
cena oferty badanej X 100 pkt11) miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz
Sekretariat
pokój nr 5

do dnia 2006-09-04 do godz. 13:00


12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna także w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Łupki 15
12-200 Pisz

13) miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 5

dnia 2006-09-04 o godz. 13:10.


14) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-03

15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

18) informacje o ofertach wspólnych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych

19) informacje o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających


____________________________________
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Katarzyna Bębnowicz
Ewa RyzińskaPliki do pobrania:

  • SIWZ Data dodania: 18 sie 2006 12:24
Data powstania: piątek, 18 sie 2006 12:02
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2006 12:30
Data edycji: piątek, 18 sie 2006 12:31
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 32333 razy
Ilość edycji: 2