BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Cibory, gmina Biała Piska

OGŁOSZENIE

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Piski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. działki oznaczonej numerem geodezyjnym 55/1 o powierzchni 0,4340 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0002 Cibory, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1P/00005262/3, poprzez udzielnie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na wejście na teren przedmiotowej nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej doziemnej SN-15kV), objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaną przez Burmistrza Białej Piskiej za numerem sprawy: BiRG.6733.3.2018 z dnia 31.07.2018 r.

W związku z powyższym Starosta Piski wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Akta sprawy znak: GN.6852.19.2020 znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. nr 2 tel.: (87) 425 46 61.

Data powstania: wtorek, 19 sty 2021 10:40
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2021 07:32
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 28 razy