BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Program „Aktywny samorząd”-wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu realizujące pilotażowy program „Aktywny samorząd” przypomina, iż 10 października 2017r. mija termin składania wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dotyczy roku akademickiego 2017/2018). Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dotyczy dofinansowania kosztów edukacji: • w szkole policealnej, • w kolegium, • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi. Adresat programu są osoby pobierające wykształcenie na poziomie wyższym, które: a. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym lub umiarkowanym, b. pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium, otwarli przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2 , tel: 087 424 11 38.
Data powstania: poniedziałek, 9 paź 2017 09:42
Data opublikowania: poniedziałek, 9 paź 2017 09:44
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 271 razy

Zapraszamy do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pierwsze spotkanie w PCPR w Piszu -23 września 2017r. godz.11.00 Celem programu jest: *zmiana niepożądanych zachowań wobec osób bliskich w zachowania oparte na szacunku i zaufaniu *podniesienie wiedzy i świadomości osób na temat zjawiska przemocy w rodzinie i mechanizmów jego powstania *rozwijanie umiejętności samokontroli u osób stosujących przemoc *kształtowanie prawidłowych umiejętności i wzorców w zakresie wychowywania dzieci i relacji z partnerem. Przyjdź,zadzwoń, napisz. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ul.Piaskowa 2, 12-200 Pisz Tel: 087 424 11 38, 087 424 11 39. e-mail: pcpr@powiat.pisz.pl


Ogłoszenie na prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Pliki do pobrania:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.


Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.


Program "Aktywny Samorząd"

Aktywny Samorząd 2017. Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Szczegółowe informacje na stronie PFRON. W Module I wnioski przyjmowane będą od 15 maja do 30 sierpnia 2017 r. Wnioski będą dostępne na naszej stronie i w biurze PCPR od. 08 maja. Wtedy również przedstawimy więcej szczegółów o tym module. UWAGA: Wnioskodawcy Modułu I, którzy mogliby zgodnie z programem ubiegać się o refundację poniesionych kosztów (przedszkole, prawo jazdy, naprawa wózka) muszą pamiętać o zasadzie – refundacja kosztów możliwa jest w odniesieniu do kosztów poniesionych 180 dni przed złożeniem wniosku. Aby uzyskać refundację za koszty poniesione w styczniu najpóźniej wniosek składamy w czerwcu. Terminy przyjmowania wniosków w Module II: • w sesji letniej (bieżącej) do 30 marca 2017 r. (również w przypadku ubiegania się o refundację czesnego za semestr zimowy roku akademickiego 2016/17) • w sesji zimowej wnioski będą przyjmowane od 04 września do 10 października 2017 r. Studenci i uczniowie szkół policealnych posiadający orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów czesnego i o dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w tym na dojazdy do szkoły. Szczegółowe warunki dofinansowania opisane są w ust. 9-18 dokumentu „Kierunki działań (…)”. Studenci zatrudnieni składają : • zaświadczenie pracodawcy o dofinansowaniu lub braku dofinansowania przez pracodawcę kosztów kształcenia. Studenci zatrudnieni lub ponoszący koszty czesnego powyżej 3000 zł za semestr, ze względu na wprowadzenie: a. obowiązku wnoszenia wkładu własnego w wysokości 15 % przez studentów zatrudnionych (chyba że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę) b. oraz zasady dofinansowywania czesnego do kwoty 3000 zł za semestr (pozostałą kwotę student obowiązany jest pokryć sam, chyba że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę) Chcący ubiegać się o zwolnienie z w/w obowiązków składają: • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o członkach rodziny zamieszkujących razem z wnioskodawcą, • Oświadczenia członków rodziny o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, • Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych przez członków rodziny dochodów w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Szczegółowa definicja dochodu podana jest w Art.3 ust.1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zawiera ona katalog źródeł dochodu, które- o ile dotyczy- należy uwzględnić przy składaniu wniosku o dofinansowanie.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania:UWAGA MODUŁ II pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu będące realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku przypomina, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy). Wnioski przyjmowane są w siedzibie PCPR w Piszu do dnia 10 października 2016 r.

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Nabór uczestników do kolejnej edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje kolejną edycję "Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie".

Pliki do pobrania:


Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, iż w wyniku ogłoszonego naboru do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych została wybrana Pani Urszula Zdzisława Mierzejewska Uzasadnienie: W wyniku ogłoszenia o naborze do prowadzenia ww programu, aplikacje złożyła jedna kandydatka: Pani Urszula Zdzisława Mierzejewska. Złożona aplikacja spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

Ogłoszenie na prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie spełniających następujące wymagania:1.Wykształcenie zgodne z § 9 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, tj.: 1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; 2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; 3) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2. Udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej w pracy z sprawcami przemocy według modelu Duluth. 3. Oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzysta w pełni z praw publicznych. 4. CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz w terminie od dnia 27.07.2016 r. do dnia 09.08.2016 r. do godziny 15.00. 5. W składanych dokumentach należy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.)”. Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z osobami wybranymi po weryfikacji złożonych dokumentów. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Termin realizacji: październik-grudzień 2016 r. Osoba do kontaktu: Pani Grażyna Malujda – aspirant pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, tel. 87 424 11 38

Pliki do pobrania:


Nabór wniosków - program AKTYWNY SAMORZĄD.

PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON.

Powiat Piski przystąpił do reazliacji pilotazowego programu PFRON pn. "Aktywny Samorząd". Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu. Program skierowany jest do osób niepełnosparwnym ze stopniem znacznym i umiarkowanym. Szczególowe informacje dotyczace realizacji programu dostepne są na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

 


Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2016 roku

Realizacja „pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku będzie dotyczyć następujących obszarów: W ramach Modułu I: 1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), 8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w niżej podanych terminach: MODUŁ I – 21 marca 2016 r. – 30 sierpnia 2016 r. MODUŁ II – 21 marca 2016 r. - 15 kwietnia 2016 r. (rok akademicki 2015/2016, semestr „letni”)

pfron logo


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU

Pliki do pobrania:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2015 15:00
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2015 15:03
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 2933 razy

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online. Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę. Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami. Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce. Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN. Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr Zapraszamy także do zapoznania się z szczegółami na temat KDR znajdującymi się w poniższym załączniku:

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2015 08:02
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lis 2015 08:05
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 2968 razy


SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, w której mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z bezpłatnej pomocy: • prawnika • psychologa • mediatora rodzinnego.

Pliki do pobrania:


Nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Pliki do pobrania:

  • Nabór. Data dodania: 27 sie 2015 12:21

OGŁOSZENIE - na prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Pliki do pobrania:


PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD - 2015"

Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 r. jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87 424 11 39 Osoba do kontaktu - Pani Anna Augustynowicz.
Termin składania wniosków:
1. Moduł I – od 16 marca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.
2. Moduł II :
A. od 16 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego (2014/2015r.) roku szkolnego/akademickiego – MODUŁ II
B. od 01 września 30 września 2015 r. Termin zakończenia przyjmowania w wniosków w ramach programu dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016r. – MODUŁ II
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie i składania wniosków
w ramach programu „Aktywny samorząd”:
1. W ramach programu będzie realizowany Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
2. W ramach programu będzie realizowany Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Wnioski wraz z formularzami druków dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, Zespół do spraw osób starszych i niepełnosprawnych pok. nr 2, a także na stronie internetowej http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=48 w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Pliki do pobrania:


Informacja o wynikach naboru na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Informuje, że przeprowadzono nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów wybrano:
Panią Olgę Bałdyga zam. Babrosty.
Panią Ewę Rząca zam. Kociołek Szlachecki
Panią Urszulę Piekarską zam. Pisz
Panią Dorotę Malinowską zam. Karwik
Osoby te wykazały się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi do wykonywania pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Data powstania: poniedziałek, 19 sty 2015 14:01
Data opublikowania: poniedziałek, 19 sty 2015 14:02
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 5168 razy

Ogłoszenie o wyborze najkorzytsniejszej oferty na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

Informuję, że nie dokonano wyboru z uwagi na fakt, iż nie wpłynęło żadne zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 5/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
uzyskania prawa jazdy kategorii B,
zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,

prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Tydzień z Internetem 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu przyłączyło się do ogólnoeuropejskiej akcji koordynowanej przez organizację pozarządową Telecentre Europe, wspierana przez Neelie Kroes, Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i Komisarz Unii ds. Agendy Cyfrowe pt. „Tydzień z Internetem”.
W dniu 26 marca 2014 r. kampania przeznaczona dla osób niepełnosprawnych odbyła się w PCPR w Piszu. Spotkanie dla osób niepełnosprawnych na temat Spotkanie aktywizacyjne - warsztat dla osób poszukujących pracy – poprowadziła Pani Monika Orłowska. Podczas spotkania uczestnicy uzyskali m.in. informację jak korzystając z Internetu znaleźć odpowiednie oferty pracy, jak złożyć aplikację oraz jakich błędów należy unikać.
Na koniec spotkania Pani Dyrektor Magdalena Kleczkowska podziękowała osobom niepełnosprawnym za uczestnictwo oraz wręczyła dyplomy.
Bardzo dziękujemy osobom niepełnosprawnym za udział w tegorocznej kampanii oraz za zaangażowanie podczas warsztatów.
PARTNERZY KAMPANII
1. Centrum Edukacji Obywatelskiej – działania informacyjne skierowane do szkół
2. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnych
3. Federacja Inicjatyw Oświatowych – działania informacyjne skierowane do szkół
4. Fundacja Aktywizacja – działania informacyjne skierowane do pracowni komputerowych, dwa scenariusze dla e-centrów (korzystanie z komputera w poszukiwaniu pracy, „Usiądź na moim miejscu” – zeszłoroczny scenariusz zmodyfikowany i skierowany do pracodawców), inne samodzielne działania promocyjne skierowane do e-centrów
5. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – przygotowanie scenariusza „Zagraj w przyszłość” przy wykorzystaniu zasobów projektu „Link do przyszłości”
6. Orange Polska i Fundacja Orange – przygotowanie scenariusza „Pole do popisu”, ufundowanie nagród w konkursie, wsparcie organizacyjne
7. Microsoft – działania informacyjne skierowane do e-centrów, wsparcie organizacyjne
8. UPC Polska - działania informacyjne skierowane do Pracowni UPC i partnerów lokalnych, ufundowanie nagród w konkursie
Kampanię objął honorowym patronatem
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.


REALIZACJA PROGRAMU PFRON PN. AKTYWNY SAMORZĄD - 2014 r.

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. - PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, iż od dnia 05.03.2014 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program „Aktywny samorząd” obejmuje dofinansowania w następującym zakresie:
MODUŁ I
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zasady i Kierunki działań oraz warunki brzegowe dotyczące realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku znajdują się na stronie PFRON-u http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje nt. programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące Powiat Piski mogą uzyskać w siedzibie PCPR w Piszu, ul. Piaskowa 2 – pokój nr 2 u Pani Anny Augustynowicz oraz pod nr tel. 87-424-11-39.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w następujących terminach:

MODUŁ I - od dnia 05.03.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.

MODUŁ II
I termin - od dnia 05.03.2014 r. do dnia 30.03.2014 r.

II termin - od dnia 01.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR w Piszu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Pliki do pobrania:


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 r."

osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów podczas dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-18.00, natomiast w sobotę w godzinach: 10.00-13.00 Ośrodek Pomocy dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzi Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. Siedziba Ośrodka mieści się w Elblągu Dane kontaktowe: ul. Związku Jaszczurczego 17/101, 82-300 Elbląg, stona internetowa:WWW.mediacje-elblag.pl , e-mail: esas:_1@wp.pl, mediacje.elbląg@wp.pl) tel. 55 642 44 25

Pliki do pobrania:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że przy PCPR funkcjonuje Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych.

Grupa wsparcia "RODZINA ZASTĘPCZA NA PLUS"
Głównym celem grupy wsparcia jest zapewnienie

pomocy i wsparcia osobom sprawującym piecze

zastępczą poprzez wskazanie sposobów rozwiązywania

konfliktów pomiędzy rodzicami zastępczymi i dziećmi,

rozwiązywanie pojawiających się problemów w rodzinach,

upowszechnienie wiedzy z zakresu przyczyn zachowań

agresywnych u dzieci, trudności w wieku dojrzewania, wymiany własnych doświadczeń.

W Ramach grupy wsparcia rodziny zastępcze zostały objęte pomocą w postaci:

  • Grupy wsparcia dla opiekunów z rodzin zastępczych,

  • Konsultacji indywidualnych dla dzieci z rodzin zastępczych,

  • Warsztatów kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży.


„DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W POWIECIE PISKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt systemowy „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim”
Adresaci projektu:
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych: posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ,zamieszkujących teren Powiatu Piskiego, pozostających bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej 18 - 64 lat
Młodzież w ramach Programu Aktywności Lokalnej w wieku od 15 roku życia, zamieszkująca teren Powiatu Piskiego
Zadania realizowane w projekcie 2014r dla osób niepełnosprawnych :
Kursy zawodowe
Turnus rehabilitacyjny (14 dniowy)
Warsztaty z rękodzieła
Spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym
Spotkania z doradcą ds. osób niepełnosprawnych w Klubie Samopomocy
Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej osoby niepełnosprawnej.
Zadania realizowane w projekcie 2014r dla młodzieży w ramach PAL-u:
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty z rękodzieła
Zajęcia ekologiczno- przyrodniczo-historyczne
Wyjazd do Trójmiasta (3 dniowy)

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie
zapraszamy do biura projektu
PCPR u. Piaskowa 2
12-200 Pisz
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
Tel. (87) 424 11 38 lub (87) 424 11 39

Szczegółowe informacje o projektach znajdują się na stronie internetowej:
www.samodzielnosc.powiat.pisz.pl

Pliki do pobrania:


Kampania "Biała Wstążka" - przeciw przemocy wobec kobiet i dzieci

Działania podejmowane w czasie trwania kampanii maja na celu dotarcie do jak największej ilości osób, które doświadczają przemocy oraz, które stosują przemoc uświadamiając je, że sytuację taką można przerwać i otrzymać wsparcie zarówno, jeśli jest się sprawca jak i ofiarą.
W dniu 7 grudnia 2013 r. (sobota) w godz. 10:00-14:00 organizujemy "OTWARTE DRZWI" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz.

Nie bój się prosić o pomoc,
zrób to zanim będzie za późno.
Jeśli potrzebujesz pomocy
zgłoś się do nas lub zadzwoń!

Osoby, które doznają przemocy mogą zgłosić się do PCPR, w celu uzyskania informacji i pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
87 424 11 38 lub 87 424 11 39.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2013 13:40
Data opublikowania: poniedziałek, 2 gru 2013 14:04
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 7622 razy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Katarzyna Modzelewska, zam. Kożuchy. Osoba ta spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na danym stanowisku.