BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Statut publicznego Liceum Ogólnokształcącego Orzysz 2002
I. Postanowienia wstępne.
§ 1
1) Szkoła nosi nazwę : Liceum Ogólnokształcące i wchodzi w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
2) Adres szkoły: ul. Wojska Polskiego 3 12 – 250 Orzysz

3) Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu w Piszu

4) Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących obok istniejącego czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.


5) Na pieczęciach i stemplach nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Poszczególne organy wchodzące w skład zespołu szkół używają odrębnych pieczęci.

6) Szkoła posiada własne logo, które jest używane na dyplomach, zaproszeniach i innych pismach


7) Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie

8) Szkoła prowadzi samodzielną obsługę finansowo – księgową


9) Nauka w szkole trwa trzy lata

10) Członkami społeczności szkolnej są: uczniowie, ich rodzice, nauczyciele
i inni pracownicy szkołyII Cele i zadania szkoły.

§ 2
1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

5) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

6) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywanie wybranego zawodu.

7) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów
i zadań zawartych w ustawie.

8) Posiada spójny program wychowawczy będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka, uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2. Rozwija indywidualne zainteresowania uczniów poprzez
1) Działalność w kołach zainteresowań działających na terenie szkoły lub
poza nią.

2) Stwarza warunki aktywizacji młodzieży w sferze naukowej i społecznej.

3) Daje poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej.

4) Umożliwia uczniom zachowanie tożsamości wyznaniowej.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w szkole tworzą zespół , którego zadaniem
jest:

4) Ustalenie zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego
z uwzględnieniem przyjętych nachyleń

5) Ustalenie od 2 do 4 przedmiotów dla danego oddziału ujętych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.


6) Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.


4. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania uczniów.
Oceniane w szkole rozumiane jest jako proces gromadzenia informacji
o uczniach, jest on integralną częścią procesu uczenia się i nauczania.
Ocena - to informacja o aktywności, postępach i trudnościach oraz
uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia.
1) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
-informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach
w tym zakresie,
-wspieranie przez nauczyciela procesu samodzielnego planowania rozwoju ucznia,
-aktywizowanie ucznia do dalszej pracy,
-rzetelne informowanie rodziców o postępach, zdolnościach i trudnościach ucznia,
-umożliwianie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
2) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
-opracowanie przez każdego nauczyciela wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu oraz poinformowanie o nich uczniów i rodziców,
-bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie według skali i form przyjętych w naszej szkole,
-przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych ,
-przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,
-ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego ( semestru).
3) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wychowawca klasy informuje rodziców.
4) Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ( semestralne) ustala się w stopniach wg następującej skali:
Stopień celujący - 6
Stopień bardzo dobry - 5
Stopień dobry - 4
Stopień dostateczny - 3
Stopień dopuszczający - 2
Stopień niedostateczny - 1
W ocenach cząstkowych będą występowały „ +” plusy i „ - „ minusy.
5) Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców. Umotywowane na bieżąco ( okres do 3 dni ) na prośbę rodziców lub uczniów.

6) Aby określić stan wiedzy i umiejętności ucznia, nauczyciele używają następujących technik sprawdzana osiągnięć ucznia:
-odpowiedzi ustne w zakresie aktualnie zdobytej wiedzy i realizowanego materiału,
-prace pisemne:
wypracowania pisemne, których liczba musi być zgodna z założeniami programowymi
prace klasowe w formie testów standaryzowanych zgodnie z opracowaną punktacją
sprawdziany pisemne oceniające wiedzę z przerobionego działu.
-prace domowe ucznia
-zeszyt przedmiotowy ucznia
-aktywność ucznia podczas zajęć lekcyjnych
-inne formy aktywności mające związek z procesem nauczania
-referaty przygotowane przez uczniów
-krótkie ćwiczenia pisemne
-sprawdziany praktyczne
-stan wiedzy uczniów będzie sprawdzony przez dyrektora szkoły poprzez systemowe badanie wyników nauczania zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

7) Wiedzę ucznia ocenia:
-nauczyciel przedmiotu
-nauczyciel pracujący za nieobecnego nauczyciela, przebywającego na długotrwałym zwolnieniu ( powyżej 7 dni)
-nie ocenia nauczyciel na doraźnym zastępstwie.
-nauczyciel na zastępstwie doraźnym może dokonać oceny pracy ucznia
w formie ustnej przekazanej uczniowi lub nauczycielowi.

8) Uczeń nie powinien być oceniany z materiału wprowadzanego na danej lekcji ( z nowych treści ) negatywnie.

9) Uczniowi nieobecnemu podczas pisania sprawdzianu nauczyciel wyznacza termin jednego tygodnia na zaliczenie materiału. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia spowodowanej, np. chorobą, nauczyciel poleca uczniowi wyrównanie braków w ciągu dwóch tygodni.

10) Zasady oceny i kontroli osiągnięć ucznia:
-sprawdzian pisemny rozumiany jako pracę klasową całogodzinną, powinien obejmować jeden dział materiału lub dwa krótkie działy.
-w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian
-w ciągu tygodnia może być najwyżej trzy sprawdziany
-sprawdzian powinien być zapowiedziany siedem dni wcześniej ( dokonuje się wcześniejszego wpisu w dzienniku)
-uczeń powinien być poinformowany o zakresie materiału objętego sprawdzianem
-nauczyciel oddaje sprawdzian uczniowi w ciągu dwóch tygodni, informując ile zdobył punktów i jaką ocenę otrzymał oraz ile punktów trzeba było zdobyć na poszczególną ocenę,
-ustala się procentowa punktację:
0 - 40% - ocena niedostateczna
41 – 55% - ocena dopuszczająca
56 - 74% - ocena dostateczna
75 - 89% - ocena dobra
90 - 100 % - ocena bardzo dobra
- kartkówka jest to niezapowiedziany sprawdzian (może trwać do 15 minut) obejmuje zakres materiału dwóch ostatnich lekcji,
- sprawdzian krótki bez lekcji powtórzeniowej,
- pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa,
- kartkówkę nauczyciel oddaje w ciągu tygodnia,
- uczeń otrzymuje sprawdzian do wglądu.
- odpowiedzi ustne będą oceniane z zakresu dwóch ostatnich lekcji
- zeszyt przedmiotowy będzie sprawdzany przynajmniej jeden raz w ciągu
semestru,
- podczas kontroli należy zwracać uwagę na: systematyczność, jakość
wykonywanych prac, estetykę,
- prace domowe będą kontrolowane pod względem jakościowym i ilościowym,
oceniane wyrywkowo,
- aktywność ucznia podczas zajęć lekcyjnych będzie oceniana bezpośrednio
na lekcji oceną, lub krótkie odpowiedzi – plusami
3 plusy – ocena bardzo dobra,
- prace pisemne są przechowywane przez jeden rok szkolny,
- kartkówki bez obowiązku przechowywania,
- badanie wyników nauczania jest włączone do dokumentacji szkolnej
- oceny są wpisywane do dziennika lekcyjnego w dniu wystawienia.

11) Oceny w dzienniku lekcyjnym będą wpisywane kolorami:
niebieski – za odpowiedź, za zeszyt, za prace domowe,
zielony – za kartkówki, czerwony – za prace klasowe, sprawdziany.

12)Ocena okresowa powinna być wystawiona z nie mniej niż czterech ocen
cząstkowych. W przypadku, gdy przedmiot jest realizowany na 1 godzinie
tygodniowo – 3 oceny cząstkowe.

13) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który bierze udział:
- w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zakwalifikuje się
przynajmniej do etapu rejonowego,
- rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy.

14) Każdy nauczyciel zobowiązany jest na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się (dysortografia, dysleksja) uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania.

15) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności
brać pod uwagę postęp i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może:
- być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego,
- decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje
dyrektor szkoły, na podstawie opinii wydanej przez lekarza,
- w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji i przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

16) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu:
- osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, wg.skali
ocen, oraz oceny z zachowania,
- klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,
w terminach określonych w statucie szkoły,
- klasyfikowanie końcoworoczne, polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania i ustaleniu końcowych ocen kl;asyfikacyjnych,
- przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować
ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych,
- ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna
końcoworoczna może być zmieniona tylko wyniku egzaminu
poprawkowego,
- uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego z wystawioną
jedną oceną niedostateczną, w wyjątkowych przypadkach rada
pedagogiczna może udzielić zgody przy wystawionych dwóch ocenach
niedostatecznych,
- egzamin klasyfikacyjny może złożyć uczeń, który opuścił ponad 50%
godzin nauki usprawiedliwionej z danego przedmiotu i braku podstaw
do ocenienia.

17) Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne
zajęcia edukacyjne. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy.

18) W ciągu roku szkolnego odbywają się obowiązkowe spotkania z rodzicami:
- na początku września informujące rodziców o planach na bieżący rok
szkolny i wymaganiach edukacyjnych,
- śródsemestralne – w połowie listopada, oraz w połowie kwietnia
informujące o postępach w nauce ich dzieci,
- na semestr informujące o ocenach semestralnych uczniów,
- indywidualne spotkania z wychowawcami, nauczycielami.

19) Uczeń może poprawiać jeden raz ocenę z pracy klasowej w odstępie
jednego tygodnia. Nauczyciel nie może zrobić sprawdzianu nie oddając
wcześniej zrobionego i poprawionego.

20) Rodzice o postępach swoich dzieci będą informowani w następujący sposób:
- na wywiadówkach śródrocznych i śródsemestralnych otrzymają wykaz
aktualnych ocen semestralnych i aktualnych ocen cząstkowych, wraz
z dokładną informacją o stanie wiedzy, na spotkaniach indywidualnych
z nauczycielami,
- w przypadku niezadowalających wyników nauczania i zachowania
nauczyciel powinien przeprowadzić indywidualne rozmowy z rodzicami,
rozmowę udokumentować w dzienniku,
- o przewidywanych ocenach niedostatecznych z danego przedmiotu,
rodzice muszą być informowani na miesiąc przed końcem semestru
( roku szkolnego ) pisemnie, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym
danej klasy.

21) Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych
- ocenę zachowania śródroczną i końcową, ustala się wg. następującej skali:
wzorowe; dobre; poprawne; nieodpowiednie;
- ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej,
lub ukończenia szkoły,
- ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna,
- szczegółowe kryteria oceny zachowania zawiera „Szkolny regulamin ocen
z zachowania”, który stanowi załącznik wewnątrzszkolnego systemu
oceniania.

5. W szkole po lekcjach odbywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów
poszerzające ich zainteresowania, pogłębiające ich wiedzę.

6. Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami.
Realizacja tych zadań została powierzona nauczycielom i wychowawcom
przy współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piszu.
Pomocą materialną dla uczniów zajmują się wychowawcy, zespół
wychowawczy, dyrekcja oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

7. Dla uczniów klas maturalnych szkoła prowadzi doradztwo związane
z wyborem kierunku kształcenia. Realizują to wychowawcy we współpracy
z biblioteką szkolną.

8. Szkoła utrzymuje ścisłą więź z rodzicami uczniów poprzez:
-regularne ( cztery razy w roku) spotkania wychowawców klas z rodzicami
w terminach ustalonych na cały rok w terminarzu szkolnym
-zapraszanie rodziców do kontaktu ze szkołą w szczególnych przypadkach
-udział rodziców w uroczystościach szkolnych
-stałą współpracę z radą rodziców
-wyróżnianie dyplomami rodziców szczególnie zasłużonych dla szkoły
III Organy szkoły

§ 3
- dyrektor szkoły
- rada pedagogiczna
- samorząd uczniowski
- rada rodziców

Kompetencje dyrektora szkoły:
.1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem
na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły,
przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi
i młodzieżą uczącą się w szkole.
2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi
w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy
uczniów i wychowanków,
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych
do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
6) kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
7) sprawuje nadzór pedagogiczny,
8) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
9) dysponuje środkami określonymi w planie finanansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły
10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia
nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
12). Dyrektor szkoły, w drodze decyzji może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
13). Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
14). decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
15) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły,
16) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
17). Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Kompetencje Rady Pedagogicznej:
• Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
• Zatwierdza roczny plan pracy szkoły ( na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym)
• Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów.
• Ustala organizację doskonalenia zawodowego.
• Podejmuje uchwały w sprawach skreśleń z listy uczniów.
• Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom innych wyróżnień.
• Opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
• Wybiera przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
• Powołuje komisje do spraw wychowawczych i przedmiotowych, których pracą kieruje przewodniczący wybrany przez członków komisji.
• Wnioskuje wprowadzenie aneksów do statutu.
• Opiniuje plan finansowy szkoły.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły
Samorząd opiniuje pracę nauczycieli.
Samorząd może przedstawiać, radzie pedagogicznej, oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Kompetencje Rady Rodziców:
a) Podejmuje działania na rzecz pozyskania środków finansowych dla szkoły.
b) Organizuje działalność na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.
c) W celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły wybiera 1 przedstawiciela rodziców do składu komisji konkursowej.
d) Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę rady rodziców, oraz reprezentuje radę rodziców przed dyrekcją szkoły i organem nadzorującym, oraz na zewnątrz szkoły.

1 Reprezentantem szkoły jest dyrektor , którego decyzje winny być zgodne
z postanowieniami rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna przy
podejmowaniu decyzji dotyczących pracy szkoły uwzględnia opinie
i wnioski rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji , które są konsultowane z pozostałymi organami.
Wszelkie sprawy sporne są rozwiązywane przez wszystkie organy wspólnie.
Wszystkie informacje o podejmowanych i planowanych działaniach są przekazywane na bieżąco, by uniknąć wszelkich błędnych decyzji i umożliwić dyskusję na aktualny temat.

2.. Współpraca dyrektora z poszczególnymi organami polega na:
- organizowaniu szkoleń dla rodziców z zakresu profilaktyki, spotkania
z psychologiem, pedagogiem,
- zasięganie opinii rodziców na tematy ważne dla szkoły.
- poznanie priorytetowych zdaniem rodziców zadań szkoły,
- tworzenie odpowiedniego klimatu do wspólnego działania,
- uświadomienie rodzicom konieczności współdziałania ze szkołą,
- włączanie rodziców do współuczestnictwa w imprezach szkolnych,
zabawach, zawodach rodzinnych.

IV Organizacja szkoły

§ 4
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa w każdym roku szkolnym arkusz organizacyjny szkoły oparty o plan nauczania oraz plan finansowy szkoły.
Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący.
§ 5
1. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział
złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem i programem zatwierdzonym przez radę pedagogiczną.

2. Z powodu warunków lokalowych maksymalna ilość uczniów w oddziale nie może przekroczyć 28

§ 6
1. Organizację stałych , obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. W ramach potrzeb w liceum może być organizowane nauczanie języków obcych w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

3. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów , o których mowa w § 7 mogą być
organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. Liczba
uczniów w zespole wynosi co najmniej 15 , a o zmniejszeniu tej liczby
decyduje organ prowadzący.
Na zajęciach z języków obcych i technologii informacyjnej podział na
grupy jest obowiązkowy w zespołach liczących więcej niż 24 uczniów
Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących
od 12 do 26 uczniów oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się
tworzenie grup międzyoddziałowych, lub w wyjątkowych przypadkach,
grup międzyklasowych.


§ 7
Dyrektor liceum, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców
i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów, oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.


§ 8
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają:
trzy przerwy - 10 minutowe.
po trzech lekcjach przerwa 15 minutowa,
dwie przerwy – 5 minutowe.

§ 9
Treść postanowienia statutu nie może być realizowana, ponieważ
w liceum nie tworzy się oddziałów dwujęzycznych.V Biblioteka szkolna.

§ 10
1. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

1) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz inne osoby na miejscu w czytelni,
po przedłożeniu dokumentu tożsamości.
2) Biblioteka gromadzi i organizuje księgozbiór pod kątem programów nauczania oraz w celu rozwijania zainteresowań uczniów. Prowadzi lekcje przysposobienia czytelniczo – informacyjnego umożliwiające młodzieży poznanie warsztatu naukowego.
3) Wielozadaniowość biblioteki szkolnej obejmuje także :
- działalność informacyjną ( prezentacja nowości wydawniczych, statystyka czytelnictwa )
- działalność kulturalną ( kiermasze książek, gazetki tematyczne
i okolicznościowe)
- inspirowanie działalności aktywu bibliotecznego ( renowacja
i konserwacje księgozbioru, prowadzenie teczek tematycznych)
4) Biblioteka pracuje 6 godzin dziennie, w godzinach wyznaczonych
przez dyrektora szkoły.
5) Ze zbiorów biblioteki można korzystać w czytelni czynnej w godzinach pracy
biblioteki.

2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami
i rodzicami określa Regulamin Biblioteki LO

§ 11

Treść postanowienia statutu ramowego nie może być zrealizowana,
ponieważ szkoła nie ma internatu.

VI Organizacja nauczania.


§ 12
1 .Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny liceum, opracowany przez dyrektora liceum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący liceum –
do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
VII Inni pracownicy szkoły

§ 13
1. Pracownicy ekonomiczno – administracyjni zobowiązani są do rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności, oraz wynikających z wewnętrznych unormowań zawartych w instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów. Każdy pracownik ekonomiczno – administracyjny winien:
1) znać zadania i zasady organizacji pracy, zakres kompetencji i powiązań swojego stanowiska pracy z innymi,
2) znać podstawowe przepisy zewnętrzne i wewnętrzne regulujące zakres kompetencji,
3) wykonywać powierzone czynności zadania zgodnie z wymogami oraz poleceniami przełożonych,
4) w procesie załatwiania spraw kontrolować prawidłowość wykonania czynności lub prowadzenia dokumentacji przez poprzedników,
5) udzielać pomocy innym pracownikom i udostępniać im informacje i materiały do właściwego wykonywania zadań,
6) wspomagać przedstawicieli kontroli instytucjonalnej i społecznej poprzez udzielanie wyjaśnień i żądanych materiałów,
7) przeciwdziałać zagrożeniom zdrowia i życia ludzkiego, niedbalstwa, niegospodarności i marnotrawstwa, oraz sprawdzać własne stanowisko pracy pod względem bhp, porządku i czystości, zabezpieczenia przeciwpożarowego, oraz strzec tajemnicy służbowej.
Pracownicy obsługi dbają o czystość, ład i porządek, oraz bezpieczeństwo we wszystkich pomieszczeniach szkolnych według przydziału czynności
2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do:
1)aktywnego uczestnictwa w obowiązujących ich szkoleniach i zajęciach instruktażowych, oraz do znajomości obowiązujących w szkole przepisów bhp i przeciwpożarowych,
2) znajomości rozmieszczania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, oraz sposobu ich użycia,
3) niezwłocznego usuwania usterek mogących spowodować pożar, wypadek, czy utratę mienia szkolnego,
4) podejmowania natychmiastowych czynności określonych w odpowiednich instrukcjach w razie wypadku, powstania pożaru, włamania itp.

§ 14

W szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora.
Wicedyrektor współdziała z dyrektorem i pomaga mu w kierowaniu szkołą.
Do zakresu jego czynności należy:
1) Kierowanie zespołem wychowawczym szkoły, a w szczególności :
- kierowanie zebraniami zespołu
- przedstawianie radzie pedagogicznej aktualnych problemów wychowawczych i wniosków do realizacji
- opieka nad młodzieżą ( stypendia, problematyka niedostosowania społecznego)
- tematyka i kontrola realizacji godzin do dyspozycji wychowawcy
2) Kontrola pracy szkolnych organizacji młodzieżowych ( Samorząd Uczniowski i Spółdzielnia Uczniowska)
3) Organizacja i nadzór nad kołami zainteresowań
4) Omawianie, zatwierdzanie i kontrola realizacji imprez kulturalnych
i oświatowych, wycieczek
5) Organizowanie prac związanych z pedagogizacją rodziców.
6) Kontrola dzienników lekcyjnych od strony frekwencji, systematyczności zapisów tematów .
7) Kontrola dokumentacji wychowawcy klasy.
8) Hospitacje zajęć dydaktycznych wynikających z rocznego planu hospitacji.
9) Opracowanie planu pracy dydaktyczno –wychowawczej, tygodniowego rozkładu zajęć, zastępstw za nauczycieli nieobecnych
10) Opracowywanie oceny pracy szkoły za I półrocze
11) Wykonywanie innych prac związanych z działalnością szkoły.§ 15
Tworzenie zespołów nauczycielskich.
1) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.
2) Dyrektor liceum może tworzyć zespoły: wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu.
3) W szkole funkcjonują następujące zespoły:
- językowy
- przedmiotów ścisłych
- przyrodniczy
- społeczny
7) Cele i zadania zespołu przedmiotowego:
o organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów
realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania
przedmiotów pokrewnych
o ustalanie dla danego oddziału zestawu podręczników i programów
nauczania na cykl kształcenia
o wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania

o wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania

o organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz
doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli

o współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz
uzupełnianie ich wyposażenia

8) Cele i zadania zespołu wychowawczego:
-opracowywanie programu wychowawczego na dany rok szkolny
-ewaluacja programu wychowawczego szkoły§ 16
Zakres działań wychowawcy
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego
etapu edukacyjnego ( przez 3 lata).
Zmiana wychowawcy może nastąpić :
- na jego wniosek
- gdy przestaje być nauczycielem naszej szkoły
- w wyniku odwołania, przez dyrektora, będącego następstwem rażących zaniedbań w wypełnianiu obowiązków wychowawcy; na wniosek uczniów, rodziców, zespołu wychowawczego.


3. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek sprawowania opieki wychowawczej nad uczniami .
Planuje i organizuje wraz z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki, integrujące zespół uczniowski.
Uczestniczy wraz z wychowankami we wszelkich imprezach wynikających z planu pracy szkoły.
4. Zakres działań wychowawcy:
- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie
- poznanie sytuacji materialnej i mieszkaniowej wychowanków, poznanie ich uzdolnień i zainteresowań
- inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów
- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

5. Formy realizacji zadań wychowawcy:
- otacza indywidualną opieką każdego wychowanka
- planuje i organizuje razem z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
zespołowego rozwijające uczniów i integrujące zespół uczniowski; ustala
treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
- współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także
wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy uczniów uzdolnionych
i tych, z różnymi niepowodzeniami
- utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania
i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci; współdziałania
z rodzicami, to znaczy okazywania im pomocy w ich działaniach
wychowawczych wobec młodzieży i otrzymania od nich pomocy w swoich
działaniach; włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły ( organizacje
wycieczek, biwaków, imprez szkolnych)
- współpracuje z pielęgniarką szkolną i lekarzem w celu rozpoznania potrzeb
zdrowotnych uczniów i ustalenia formy udzielanej im pomocy w tym zakresie.

6. Wychowawca w swojej pracy korzysta z pomocy merytorycznej
i metodycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pedagoga.

Początkujący nauczyciel wychowawca otrzymuje doraźną pomoc od opiekuna wyznaczonego przez dyrektora.


VIII Uczniowie szkoły


§ 17

1) Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.
Nagrody:

- pochwała wychowawcy
- pochwała dyrektora na apelu szkolnym
- nagroda książkowa
- dyplom, list gratulacyjny dla rodziców
- nadanie tytułu „ Prymus inter pares”
- wpis do „ Złotej księgi”

Kary:
- upomnienie wychowawcy wobec klasy
- nagana dyrektora na apelu szkolnym
- nagana z ostrzeżeniem skreślenia z listy uczniów
- skreślenie z listy uczniów

Uczeń ma prawo w terminie 7 dni odwołać się do rady pedagogicznej od decyzji o karze. Rada pedagogiczna po rozpatrzeniu zasadności wymierzenia kary utrzymuje w mocy lub kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia informując o tym zainteresowanego ucznia. Decyzja ta jest ostateczna.

2) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora liceum do skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadku:

- popełnienia przez ucznia przestępstwa karanego sądownie,
- ciągłej nieusprawiedliwionej, nieuzasadnionej nieobecności ucznia w szkole w ciągu semestru (uczeń zrezygnował z nauki i nie odebrał ze szkoły dokumentów),
- wybryków chuligańskich,
- spożywania alkoholu na terenie szkoły oraz przebywania
pod wpływem alkoholu na terenie szkoły,
- rozprowadzania i zażywania narkotyków w szkole,


3) Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:

- uczniowie przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych są pod opieką osób prowadzących
zajęcia, a podczas przerw pod opieką osób dyżurujących,
- uczniowie poza terenem szkoły w trakcie wycieczek przebywają pod
opieką nauczyciela lub kilku nauczycieli ( w zależności od ilości uczniów)
prowadzących wycieczkę. Opiekunowie posiadają apteczkę
umożliwiającą udzielenie pierwszej pomocy.
- dyżury nauczycieli odbywają się zgodnie z grafikiem dyżurów ustalonym
na początku każdego semestru. Na grafiku ustalone są godziny i przestrzeń
na której odbywa się dyżur. Dyżury te dotyczą przerw. Podczas lekcji
za całą grupę odpowiada prowadzący zajęcia.

§ 18
Zasady rekrutacji uczniów do liceum określa Regulamin zawierający kryteria przyjęć uczniów na dany rok szkolny.

1) Maksymalna ilość punktów, które może otrzymać kandydat za oceny z wybranych przedmiotów wynosi 60 (pkt)
- przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty obejmują wszystkie zajęcia edukacyjne, oprócz religii, w-f, sztuki
- zasady przeliczania ocen na punkty:
celujący – 6 pkt
bardzo dobry – 5 pkt
dobry – 4 pkt
dostateczny – 3 pkt
dopuszczający – 2 pkt
2) W każdej klasie o określonym nachyleniu będą brane pod uwagę
i dodatkowo punktowane dwa przedmioty wg następującej zasady:

celujący – 10 pkt
bardzo dobry – 8 pkt
dobry – 6 pkt
dostateczny – 4 pkt
dopuszczający – 2 pkt

3) Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać uczeń za egzamin
kompetencyjny wynosi 100 pkt.
4) Za konkretne osiągnięcia wyszczególnione na świadectwie uczeń
otrzymuje 20 pkt.
5) Laureaci konkursów wojewódzkich, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,
6) Aby zostać przyjętym do szkoły, kandydat musi otrzymać za egzamin
kompetencyjny i świadectwo łącznie min. 80 pkt.


§ 19
1.Prawa ucznia z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

Uczeń ma prawo do :

1)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności

3) korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają one dobra innych osób

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) uczeń ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce zgodnie z zasadami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania
8) oceny z przedmiotów są informacją dotyczącą wiedzy i umiejętności ucznia

9) oceny z zachowania wyrażają opinię szkoły spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych pracowników szkoły.
Szczegółowe zasady określa „Regulamin oceny z zachowania”

10) pomocy w przypadku trudności w nauce

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, księgozbioru biblioteki, sprzętu oraz środków dydaktycznych podczas zajęć szkolnych. Po ich zakończeniu odbywać się to może tylko w obecności nauczyciela lub opiekuna,

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

14) uczennica w ciąży ma prawo do kontynuowania nauki na dotychczasowych zasadach

Obowiązki ucznia.

Obowiązkiem ucznia jest:

-przestrzeganie wszystkich szkolnych regulaminów

-dbanie o czystość i porządek na terenie szkoły

-dbałość o mienie szkoły

-za zniszczony sprzęt uczeń ponosi odpowiedzialność materialną

-pozostawianie kurtek , płaszczy w szatni

-w szkole obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu , stosowania środków odurzających i narkotyków, zakaz samookaleczania się: przekłuwania nosa, języka, warg, nadmiernego przekłuwania uszu.

-uczniowie nie mogą przynosić do szkoły kosztownych przedmiotów; szkoła nie bierze odpowiedzialności w wypadku ich zaginięcia

-przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

-dbanie o schludny i czysty wygląd

-na uroczystych apelach szkolnych obowiązuje ucznia uroczysty strój- biała bluzka ( koszula) i czarna, granatowa spódnica ( spodnie)


IX Postanowienia końcowe


§ 20
1. Liceum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Tablice i pieczęcie liceum wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają
nazwę zespołu i nazwę liceum:

§ 21
Zwyczaje szkolne
1. Uczestnictwo w kulturze:
- wyjazdy klas do teatru
- udział uczniów w koncertach Filharmonii Narodowej 5 – razy w ciągu roku szkolnego,
- ubiór ucznia na uroczystościach szkolnych,
białe bluzki, koszule, ciemne spódnice obowiązujące na uroczystościach:
- rozpoczęcia roku szkolnego
- Dnia Edukacji Narodowej
- maturze
- zakończeniu roku szkolnego uczniów klas III – ch
- zakończeniu roku szkolnego uczniów klas I – II
2. Rozwój samorządnej działalności uczniów.
- redagowanie gazetki szkolnej
- prowadzenie spółdzielni uczniowskiej ( spółdzielnia uczniowska posiada swoje władze, członkowie spółdzielni pracują na rzecz spółdzielni ).
3. Ochrona przyrody
- udział w akcji „Sprzątania świata”
4. Działania integracyjne.
- biwaki integracyjne uczniów klas I –ch na początku roku szkolnego
z udziałem pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- dzień sportu szkolnego, w pierwszych dniach czerwca zawody sportowe,
w celu wyłonienia najlepszych sportowców roku.
- wieczornica wigilijna, w ostatnich dniach przed świętami Bożego
Narodzenia – spotkanie ogólnoszkolne opłatkowe,
- organizacja dni walki z nałogami – konkursy, spotkania, przedstawienia
teatralne.


§ 22

1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej liceum określają odrębne przepisy§ 23 - § 27

Treść postanowień tych paragrafów znajduje się w Statucie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.


§ 28

Zmiany w statucie szkoły może wprowadzić rada pedagogiczna. Zmiany wymagają akceptacji organu prowadzącego.
X Dokumenty regulujące pracę szkoły:

§ 29

1. Regulamin pracy.

2. Regulamin bhp w ZSO w Orzyszu.

3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. Plany finansowe ZFŚS.

5. Regulamin Rady Pedagogicznej ZSO w Orzyszu.

6..Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom ZSO
w Orzyszu.

7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

8. Regulamin kontroli wewnętrznej ZSO w Orzyszu.

9. Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo – księgowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

10. Regulamin przyznawania nagród dyrektora.

11. Regulamin wewnętrzny podziału i wypłaty z zakładowego funduszu nagród pracownikom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

12. Regulamin korzystania z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

13. Regulamin funduszu zdrowotnego dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

14. Ocena nauczyciela.

15. Regulamin biblioteki Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu.

16. Wewnątrzszkolny system oceniania w Liceum Ogólnokształcącym
w Orzyszu.

17. Regulamin oceny zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu.

18. Regulamin Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu.

19. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach
dla dorosłych.

20. Regulamin szkoły.

21. Zasady premiowania pracowników szkoły.

22. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach powiatu piskiego.

23. Regulamin przyznawania dodatków za wysługę lat dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu piskiego.Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.
Podstawa prawna: Uchwała Rady Powiatu w Piszu z dnia 23 maja 2002r.
Data powstania: niedziela, 6 lip 2003 12:54
Data opublikowania: niedziela, 6 lip 2003 13:57
Opublikował(a): Krystyna Ziółkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 8964 razy